ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

interneten történő megjelenésre, hirdetésre.

mely létrejött egyrészről a Cégadatkezelő (www.cegadatkezelo.hu).– továbbiakban: szolgáltató), másrészről a szolgáltató által nyújtott, jelen szerződés tartalma szerinti szolgáltatásokat igénybe vevő (– továbbiakban: megrendelő) között, az alábbi feltételekkel:

A szolgáltató a megrendelő részére a jelen általános szerződési feltételek keretében (továbbiakban ÁSZF) meghatározott szolgáltatásokat nyújtja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint. Jelen általános szerződési feltételek a honlapon elérhető valamennyi szolgáltatásra irányadóak, a felek azonban eltérően megállapodhatnak. Jelen szerződés szempontjából írásos formának minősül az e-mailben történő megállapodás is. Vita esetén a felek az általuk egymásnak elküldött e-mail üzeneteket e-mail címeikre történő elküldéstől számított 36 órán belül tekintik kézbesítettnek, amennyiben hibaüzenet nem érkezik.

Az általános szerződési feltételek hatálya:

A jelen ÁSZF a www.cegadatkezelo.hu weboldalon elérhető cégadatbázisban történő szereplésre, továbbá internetes hirdetések megjelentetésére vonatkozik.
Jelen ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek alapvető jogait és kötelezettségeit.

A szerződés létrejötte:

A szerződéses jogviszony, szolgáltató és megrendelő között létrejöhet telefonos egyeztetés útján, így a szerződés, a benne foglalt összeg teljesítésével lép érvénybe. Valamint, létrejöhet a megrendelő által a honlapon történő regisztráció időpontjában, mely regisztráció jelen ÁSZF rendelkezéseinek maradéktalan és feltétel nélküli elfogadását jelenti a megrendelő részéről.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása:

A szolgáltató a megrendelő számára – az alapdíj megfizetése ellenében és a díjfizetéssel fedezett időszakra – biztosítja adatainak folyamatos megjelenítését, a www.cegadatkezelo.hu internet címen elérhető adatbázisában. A szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásokat csakis az általa üzemeltetett szerveren biztosított tárhely igénybevételével biztosítja. A szolgáltató a szerződés futamideje alatt szavatolja az adatbázisban történő megjelenés, a hirdetés és a weboldal folyamatos internetes elérhetőségét. Kivételt képez ez alól az évközi karbantartások és a saját rendszerfejlesztések időtartama, valamint a szolgáltató hibáján kívül eső műszaki akadályok, melyek időtartama egy naptári éven belül nem haladja meg az 1% rendelkezésre állási időt. A szolgáltató azonban nem felel az egyéb internetes szolgáltatók, valamint az internetes hálózat esetleges problémáiért, amennyiben az elérhetőség megszűnése a szolgáltatón kívülálló okból következett be.

Felek rögzítik, hogy a szolgáltató és a megrendelő közötti kapcsolattartás elsődleges módja írásban e-mail, szóban telefonos elérhetőség. A megrendelő által hibásan megadott vagy nem létező e-mail cím, vagy telefonos elérhetőség, postai cím esetében a szolgáltató az ebből eredő károkért történő felelősségét kizárja.

I. Az éves díj fizetés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

1. Cégkereső szolgáltatás:

A cégkereső szolgáltatás célja a szolgáltató adatbázisába regisztrált megrendelők elérhetőségének, rövid ismertetésének biztosítása, megjelenítése az interneten. A megrendelő a www.cegadatkezelo.hu weboldalra a megrendelő által szolgáltatott adattartalommal kerül fel az adatbázisba az általa díjfizetéssel fedezett időszakra, melynek legrövidebb tartama 1 év. A regisztráció a megrendelő elérhetőségének a szolgáltató weboldalán található térképen történő megjelenítésére is jogosít. A térképre székhely vagy telephely kerül fel. A cégkereső szolgáltatáson belül a magyar és idegen nyelvű megjelenítés szöveg nagysága maximum 3000 karakter lehet nyelvenként.

2. Idegen nyelvű megjelenítés:

A szolgáltató vállalja, hogy a megrendelő által a szolgáltató felé külön jelzett igény esetében a megrendelőnek a megrendelő által megjelölt, jelen pontban felsorolt idegen nyelven (nyelveken) történő megjelenítését is biztosítja, oly módon, hogy a megrendelő által a szolgáltató rendelkezésére bocsátott szöveg más nyelvre történő fordításáról a szolgáltató gondoskodik – maximum 3000 karakter/nyelv mértékben. A szolgáltató angol, német nyelven biztosítja ezt a szolgáltatást.

3. Weboldal készítés, beüzemelés, fenntartás és üzemeltetés:

A megrendelő külön kérése esetében a szolgáltató – weboldal sablonok segítségével – biztosítja a megrendelő részére a saját honlap lehetőségét. A weboldal készítés – szolgáltatás oly módon is igénybe vehető, hogy a megrendelő külön egyedi kérése alapján a szolgáltató egyedi honlap készítését vállalja. Ezen szolgáltatás díja, testreszabott szerződésben kerül megnevezésre.

4. Futó banner szolgáltatás:

Ügyfeleink részére fő és al oldalainkon biztosított futó Bannert helyezünk el, egy éves időtartamra. (megrendelő által átküldött banner ) Ezen szolgáltatás díja, testreszabott szerződésben kerül megnevezésre.

5. Fix banner szolgáltatás:

Minden fő és al oldalunkon biztosítunk fix Bannert. Igény szerint van mód és lehetőség 3-6-9 hónapra is bérelni.

A szolgáltató jogai és kötelezettségei:

A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt és általa nyújtott szolgáltatásokat a megrendelő számára biztosítja a szerződés teljes időtartama alatt. A szolgáltató köteles a szolgáltatásaiban esetlegesen felmerült hibáit lehetőségeihez mérten a lehető leggyorsabban kijavítani. A szolgáltató az igényelt szolgáltatások aktiválásának időpontjától felel a szolgáltatás működőképességéért. A szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkezett váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be. A szolgáltató a szolgáltatáskör bővítésére való jogát fenntartja, esetlegesen a megrendelő tájékoztatása nélkül is. A szolgáltató jogosult törölni azt a hirdetést vagy adatot, mely a Polgári Törvénykönyv és hatályos jog által védett személyiségi vagy egyéb jogot sért, a jó erkölcsbe vagy jogszabályba ütközik, illetve diszkriminatív tartalmú, vagy idegen a honlap tartalmától és céljától. A szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött, határozott időre szóló szerződésekre nem vonatkozik.

A megrendelő jogai és kötelezettségei:

A megrendelő kötelezettséget vállal az általa igényelt szolgáltatások díjának megfizetésére. A díj megfizetése a regisztrációtól számított 3 naptári napon belül esedékes. A fizetés módja átutalás, csekk, készpénz. Kizárólag a megrendelő jogosult a szerződés tárgyát képező szolgáltatásokat használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha a megrendelő ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, akkor felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltató ebben az esetben jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a megrendelő köteles az általa okozott kár megtérítésére. A megrendelő köteles az adataiban bekövetkezett változásokról a szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

A megrendelő önálló felelősséggel tartozik azért, hogy az általa feltöltött képi- és hanganyagok után járó szerzői jogdíjakat megfizesse, illetve a szerzők írásbeli hozzájárulását a felhasználást megelőzően megszerezze. Amennyiben a megrendelő által feltöltött anyagok után a szolgáltatónak szerzői jogdíj fizetési kötelezettsége keletkezne, a megrendelő köteles ennek összegét a szolgáltató felé megtéríteni. A megrendelő felelős a jelen bekezdésben foglaltak általa történő megszegéséből eredő, a szolgáltatót ért teljes kár megtérítéséért.

A szerződés megszűnése:

A jelen szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

  • a) a kifizetett hirdetési/megjelenési időtartam lejártával,
  • b) azonnali hatályú felmondásával,
  • c) közös megegyezéssel.

A kifizetett hirdetési/megjelenési időtartam lejártával a szolgáltató a megjelenést minden további értesítés nélkül eltávolítja. Ha a kifizetett hirdetési időtartam utolsó napját követően a megjelenés/hirdetés változatlanul megjelenik a honlapon, ez nem minősül a szerződés meghosszabbodásának.

Azonnali hatályú felmondásra bármelyik fél akkor jogosult, ha a másik fél a jelen szerződés rendelkezéseit megszegi és azt írásbeli felhívás ellenére sem orvosolja 3 napon belül. A szolgáltató felmondása esetén a szolgáltató a már kifizetett díjak visszatérítésére nem köteles, azt elmaradt haszna és felmerült költségei fedezetére megtarthatja.

A szerződés megszüntetésére irányuló közös megegyezést írásba kell foglalni.

Záró rendelkezések:

A feleket a jelen szerződésből fakadóan kölcsönösen együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli, egymással szemben mindenkor a jóhiszeműség és tisztesség polgári jogi alapelvei szerint kötelesek eljárni üzleti kapcsolatuk során.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF-ből, vagy az ennek alapján létrejövő jogviszonyból eredő vitás kérdéseiket elsősorban békés, peren kívüli úton kísérelik meg rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetében fordulnak bírósághoz. A bírósághoz történő fordulás esetére felek – hatáskörtől függően – a Fejér Megyei Bíróság illetve a Székesfehérvári Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen ÁSZF-re és a felek ebből fakadó jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Jogi Nyilatkozat

A www.cegadatkezelo.hu internet címen elérhető szakmai adatbázisban és a honlapon az adatszolgáltatás önkéntes. A weblapon kért adatok és információk tekintetében az adatkezelő a szolgáltató, aki az 1992. évi LXIII. törvény előírásait betartva jár el. A szolgáltató a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy a megrendelő kérelmére a szolgáltató megsemmisíti.

A www.cegadatkezelo.hu internetes oldalon található szöveges és képi anyagok saját, vagy harmadik személyek szellemi alkotása így csak jogszabályi korlátok között használható fel. A szolgáltató írásos engedélye nélkül részben vagy egészben történő bármilyen jellegű felhasználása tilos, kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt szabad felhasználás eseteit. Egyebekben a honlapot látogató személyeknek – amennyiben csak felhasználóként látogatja a weboldalt, és regisztrálni nem kíván – semmilyen személyes adatot nem kell megadnia. Ilyeneket a honlap üzemeltetője nem gyűjt. A szolgáltató tájékoztatja a felhasználót, hogy az internetes szolgáltatást biztosító szerverek bizonyos információkat gyűjtenek ettől függetlenül, mint például hogy a felhasználó milyen böngészőt használ vagy milyen IP-címről lépett a felhasználó a honlapra. A honlap egyénileg azonosítható információt abban az esetben kér, ha erre szerződés kötéséhez, díjfizetéshez vagy jogszabályi előírások teljesítéséhez szükség van, ezen információkat azonban semmilyen formában nem közli harmadik személyekkel. A személyek adatait a szolgáltató. a weboldalán és adatbázisában megjelenő cégekkel, szervezetekkel és személyekkel kapcsolatban kezeli, kizárólag kapcsolattartási, számlázási célból. A közérdekű információk a nyilvánosság számára hozzáférhető forrásokból származnak.

A honlap regisztrálta partnereinek saját honlapjára történő eljutást biztosító link segítségével megtekinthető honlapok tartalmáért, az azokon szereplő adatok, illetve a www.cegadatkezelo.hu oldalon szereplő, a szolgáltató által a regisztrált partnerek részére biztosított adminisztrációs felületeken szereplő, a regisztrált partnerek által szolgáltatott adatok valóságtartalmáért a szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.

A biztonságos program használatának felelőssége a weboldalt meglátogatót terheli, így az elektronikus formában küldött üzenetek, adatok egyéb információk megsemmisülése, megváltoztatása, elkésettsége, jogosulatlan hozzáférésből eredő egyéb hibája miatti károkért a szolgáltató sem kártérítési sem egyéb felelősséget nem vállal. Nem vállal továbbá felelősséget a www.cegadatkezelo.hu honlapon található képi és egyéb anyagok letöltéséből eredő, a felhasználót esetlegesen érő károk miatt.

A weblap használatával a felhasználó elfogadja jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket.

A honlapon megjelenő hirdetése tartalmáért a weboldal üzemeltetője felelősséget nem vállal, az a hirdetés közzétevőjét terheli.

Cégadatkezelő © Minden jog fenntartva